Bengi Projesi

Proje Adı                               : Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi ( BENGİ )

Projenin Konusu                  : Balıkesir’de Eğitim- Öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okul ve kurumlarda faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydalılığını izlemek.

Projeyi Hazırlayan Birim    :Balıkesir İl Mili Eğitim Müdürlüğü

Projenin Gerekçesi               :Balıkesir’de milli-manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, insanları ve doğayı seven, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarısında artış gösteren öğrenciler yetiştirmek.

Projenin Özeti/ İlkeleri                                                                                                      

 1. BENGİ, ilimizde eğitimin kalitesini artırmak için yapılacak çalışmaları içermektedir.
 2. Kurulan sistem üzerinden dijital olarak veri girişinin yapıldığı ve çalışmaların izlenebildiği interaktif bir ortamdır.
 3. Bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal alanlarda yapacağı bütün çalışmaları değerler eğitimiyle ilişkilendirir.
 4. Sektörlerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin istihdamına yönelik çalışmalar yapar.
 5. Günümüzde teknolojinin sürekli gelişimine bağlı olarak bilgi kaynaklarının değişmesi nedeniyle hayat boyu öğrenmeyi esas alır. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın artması için çalışmalar yapar.
 6. Öğrencileri yetenek ve ilgileri doğrultusunda yönlendirir ve destek olur.
 7. Bengi yazılımına entegre soru bankası sayesinde sınavlar gerçekleştirilir ve yine yazılım üzerinden alınan sınav analizleri sayesinde eğitim öğretim süreci sürekli izlenebilir hale getirilir. İl genelinde her dönem için en az bir kere olmak şartıyla ortak sınavlar yapılır.
 8. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefler ve okul çalışmalarında çeşitli okuma etkinliklerine yer verilir.
 9. Okullarımıza çeşitli mesleklerden kariyer yapmış şahsiyetler davet edilerek hem değerler eğitiminde hem de çocuklara meslek seçimlerinde rehberlik yapmaları sağlanır. Bu aynı zamanda eğitim öğretim çalışmalarına toplumsal katılımı sağlar.
 10. Hiçbir okul diğerleri ile kıyaslanmaz. Her okul kendi hedeflerini belirler ve o doğrultuda çalışır.
 11. Çocuklara okulu sevdirmek esastır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, içerisine oyunlar eklenerek çocukların ihtiyaç seviyelerine göre eğlenceli biçimde sunulur.
 12. .Eğitim öğretim faaliyetleri planlanırken farklı gelişen çocukların özellikleri dikkate alınır.
 13. Başarının ödüllendirildiği bir sistemdir.
 14. BENGİ projesi, 14 bin personelimiz ve 183 bin öğrencimizle birlikte uygulanır.

 

Amaç              : Balıkesir il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve milli manevi değerlerine bağlı, ülkemizi 2023-2071 hedeflerine taşıyacak nesilleri yetiştirme vizyonudur.

 

Kapsam         : Balıkesir ili sınırları içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumları kapsar.

 

Dayanak        : Bu proje aşağıdaki kanun,  yönetmelik,  plan ve programlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

 • 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
 • 652 Sayılı MEB Teşkilatı Hakkında KHK,
 • MEB İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı İlk ve Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri,
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı,
 • Balıkesir MEM 2015-2019 Stratejik Planı,
 • 62. 63. ve 64. Hükümet Programları,
 • Kalkınma Planı,
 • TÜBİTAK 2023 Vizyonu
 • MEB STEM Raporları

Paydaşlar:

 • Balıkesir Valiliği
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeler
 • Balıkesir Üniversitesi
 • 17 Eylül Üniversitesi
 • Yerel Basın ve Medya
 • STK’lar
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütülür.

BENGİ Projesi Uygulama Esasları                                                                                 

 

 1. Projemizde her okul öncelikle kendi durumunu tespit edecek ve bu duruma göre bir eylem planı hazırlayacaktır. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturulan etkinlik örneklerinden her okul kendi ihtiyaçlarına en uygun olan etkinlikleri seçecek ve uygulayacaktır.
 2. BENGİ projesi ilimizdeki okul/kurumlarda uygulanan tüm projeleri bir çatı altında toplar ve geliştirdiği yazılım ile projelerin diğer kurumlar tarafından görülmesi ve örnek uygulamaların paylaşılmasını sağlar.
 3. İl Proje Yürütme Teknik Komisyonu tarafından BENGİ Projesi hakkında İl/İlçe/Bölge/Kurum düzeyinde bilgilendirme amaçlı seminerler yapılır.
 4. Bengi Projesi yazılım hazırlama, veri havuzu ve güvenliği, web portalı ile ilgili teknik iş ve işlemler Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Teknoloji Hizmetleri birimi sorumluluğunda yürütülür ve takip edilir.
 5. Projenin uygulanmasında il ve ilçelerde “BENGİ Yürütme Kurulları” okullarda ise tüm personelin katılımı ile “BENGİ Çalışma Komisyonları” kurulur. Yapılan etkinlikler komisyonlarca yürütülür ve değerlendirilir.
 6. Geliştirilmeye en çok ihtiyacı bulunan okullara “Okul Koordinatörlüğü Sistemi” uygulanır. Bu sistem kapsamında ilde Vali, İl Milli Eğitim Müdürü; ilçelerde Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürleri belirledikleri okullarda izleme ve koordinasyon çalışması yapar.
 7. Kaymakamlık tarafından görevlendirilen “BENGİ İlçe Formatör Öğretmenleri” ilçede görev yapan öğretmenlere BENGİ projesini tanıtır.
 8. İl genelinde BENGİ çalışmalarına aktif katılan öğrenci, öğretmen ve velilerin ödüllendirilmesi sağlanır.
 9. İl Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Medya Ekibi kurularak proje ile ilgili her türlü basın-yayın, reklam ve tanıtım faaliyetleri organize edilir. Proje ile ilgili tanıtım materyalleri okul / kurumlara dağıtılır.
 10. STK / Üniversite / Medya / Belediye / İl Müdürlükleri ve diğer özel sektörlerle işbirliği yapılarak, faaliyet tanıtımları, eğitim araştırmaları yapılır.
 11. Projede yer alan faaliyetler, stratejik öncelik ve hedefler göz önünde bulundurularak belirlenir. BENGİ aşağıdaki temel stratejik öncelikler ekseninde yürütülür ve belirtilen ana temalar altında bulunan eylemlerle hayata geçirilir.

Akademik Başarıyla İlgili Esaslar                                                                                   

 

 1. Tüm sınıf kademelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönerge doğrultusunda açılan “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” etkin, verimli şekilde yürütülüp; öğrencilerin katılımını ve devamını sağlamak için velilerden destek istenir.
 2. Öğrencilerin okula devamlılık oranını yükseltmek amacıyla etkinlikler düzenlenir. Buna bağlı olarak okulda en az devamsızlık yapan öğrenciler ve veliler ödüllendirilir.
 3. Okullarımızda kariyer sahibi başarılı şahsiyetlerle ilgili köşeler oluşturulur, kariyer günleri düzenlenir ve eğitim öğretim yılı başından itibaren yapılan planlamaya göre üniversite ve lise tanıtımları organize edilir.
 4. Okullarda tüm öğretmenlerle hazırlanacak bir plan doğrultusunda, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin başarı takibini sağlamak ve öğrencilerin yeteneklerine uygun meslekleri tanımaları amacıyla ‘Kariyer Danışmanlığı’ uygulaması yapılır. Bu sınıflardaki her öğrencimize bir kariyer danışmanı öğretmen görevlendirilir. Öğrenci ve velileri; işverenler, sanayi odaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla buluşturarak, kariyer planlamaları yapılır.
 5. İlimizde okul öncesi eğitimin özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve her çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanması için gerekli tedbirler alınır. Ailelere Okul Öncesi eğitimin önemi konusunda bilgilendirici faaliyetler yapılır ve yılsonu şenlikleri düzenlenir.
 6. Medya okuryazarlığı konusunda yapacağımız bilgilendirme çalışmaları ile sosyal medyanın etkin ve doğru kullanımı sağlanır. Cep telefonlarının ve tabletlerin eğitim ortamında yararlı bir biçimde kullanıldığı projelerin yaygınlaştırılması sağlanır. İletişim araçlarının uygun kullanımı için öğrencilerimize rehberlik edip il genelinde ortak tutum sergilenir.
 7. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde olimpiyat, yarışma veya etkinlik organizasyonlarına (TÜBİTAK, bilim fuarı… vb.) özellikle ilçe takımlarının katılması sağlanır.
 8. Fen, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerinden en az iki farklı disiplinin kazanımlarını birlikte ilişkilendiren, çözüm yollarının yaşantı yoluyla ortaya çıkmasını sağlayan disiplinler arası öğretim metodu olan STEM Eğitimi; BAUN (Balıkesir Üniversitesi) ve 17 Eylül Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde 18 ilçemizde ve il merkezinde birer tane olmak üzere toplam 19 STEM merkezi kurulur ve eğitim sistemimize kazandırılır.
 9. Tüm öğretmenlerimiz, öğretim-yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirilir; öğretmenlerimizin teknolojik, pedagojik alan bilgisini geliştirecek hizmet içi eğitim etkinliklerine (Fatih projesi, EBA eğitim semineri… vb.) katılımları sağlanır.

Değerler Eğitimiyle İlgili Esaslar                                                                                     

 1. Akademik başarı ve kariyer, milli ve manevi değerlerimizden oluşan bir temele oturmadığı sürece yetişen insan kaynağından ülkemiz ve toplum adına bir fayda beklenemez. Yaşadığımız 15 Temmuz süreci bunu açıkça göstermiştir. Bunun için akademik başarının yanı sıra aidiyetlerini ve değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan, kendine yeten, mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedef alır.
 2. Ele alınan değer teması, uygulama örnekleri ve fotoğraflarıyla, okul/kurum web sitelerinde, çeşitli kitle iletişim araçlarında yayınlanarak kamuoyu desteği sağlanır.
 3. Meslek Liselerinde ahilik kültürünün yaygınlaştırılması için meslek odalarıyla işbirliği yapılır.
 4. Dezavantajlı sosyal ortamlardan gelen öğrenciler, okul komisyonu ve okul rehberlik servisi tarafından bireysel olarak takip edilip, gerekli tedbirler alınır. Bu öğrencilerin topluma kazandırılması için etkin çalışmalar yürütülür.
 5. Okullarımıza örnek şahsiyetler davet edilir, değerler eğitimi temalarıyla ilgili münazara, konferans, panel vb. çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar kapsamında okullarımızda en az ayda 1 faaliyet yapılır.
 6. Değerler eğitimi yalnızca nasihat dili üzerine kurgulanmayıp, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi esas alınır. Bu amaçla kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlenir.

 

Sosyal-Kültürel-Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerle İlgili Esaslar                                     

 1. Öğretmen, öğrenci ve velilerin tamamını içine alacak şekilde geziler, sosyal-kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler düzenlenerek eğitimin tüm paydaşlarının motivasyonları artırılır, okula aidiyet kazandırılır.
 2. Kültürel ve sanatsal alanlarda yetenekli öğrenciler tespit edilip, yetenekleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimizce açılacak sanat kurslarıyla desteklenir.
 3. Doğaya karşı duyarlılığın artırılması amacıyla etkinlikler düzenlenir.
 4. Toplumda dezavantajlı, risk altında bulunan öğrenci ve ailelerinin diğer öğrenci ve aileleri ile ortak faaliyetlere katılımı sağlanır.
 5. İl genelinde tüm kademelerde, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için okul yönetimleri tarafından yapılacak planlamayla haftada 2 gün 20’şer dakika kitap okuma etkinliği yapılır.
 6. BENGİ kapsamında Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülecek ortak projelerle il genelindeki tüm öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı sağlanır. Branşlarına göre yetenekli öğrenciler keşfedilerek desteklenir.

Okul Aile Toplum Çalışmalarıyla İlgili Esaslar                                                              

 1. Her öğretmen, öğrenci ve veli BENGİ’nin etkin bir katılımcısıdır. Ailelere yönelik yapılan eğitim faaliyetleri yanında sosyal/kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenerek velilerin aktif olarak katılımları sağlanır. Özellikle öğrenciyle velinin takım oluşturabileceği yarışmalar/etkinlikler (kitap okuma, bocce, fotoğrafçılık vb.) okullar tarafından düzenlenir.
 2. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından veli ziyaretleri, veli görüşmeleri planlanır. Okul-veli işbirliği etkin hale getirilir.
 3. Velilerimizin okullarda düzenlenecek etkinliklerde daha aktif rol almalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimleri tarafından velilere sosyal ödüllendirme yapılıp, okulların resmi paylaşım sitelerinden yayınlanması sağlanır.
 4. Yetim, öksüz ve parçalanmış aile çocuklarının sağlıklı gelişiminin desteklenmesi için ailenin diğer bireyleriyle işbirliği yapılır.
 5. Öğrencinin sağlıklı gelişimi ve kitap okuma alışkanlığına katkı sağlamak için ilkokul öğrencisi velileri ile sınıf öğretmenleri arasında “BENGİ Veli Sözleşmesi” imzalanır. Evde çocuk aile bireylerinden herhangi biriyle “Ailemle Okuyorum” etkinliği kapsamında hafta içi her gün bir saat kitap okur.
 6. Her sene sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerin çalışmalarının sergilendiği geniş kapsamlı şenlikler yapılır.
 7. Milli Eğitim Bakanlığının 08.09.2016 tarih ve 88013337-821.99-E.9706402 sayılı protokolü gereği “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi il genelinde uygulanır.
 8. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak faaliyetlerle öğrencilerimize teknoloji etiği kazandırma çalışmaları yapılır.

 

 

İL PROJE YÜRÜTME KURULU                                                                                

Ersin YAZICI                                                : Balıkesir Valisi

İsmail DEMİRHAN                          : Balıkesir Vali Yardımcısı

Şahan ÇÖKER                                  : İl Milli Eğitim Müdürü

Emin Bülent BAYRAKTAR                        : Maarif Müfettişleri Başkanı

Metehan Gedik                                  : Balıkesir Valiliği Basın Halkla İlişkiler

ve Protokol Müdürü

Fahri ACAR                                       : Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü

(Proje Koordinatörü)

Yusuf YALÇIN                                : Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri

Şube Müdürü (Bilişim ve Yazılım Sorumlusu)

Ahmet CENGİZ                                : Din Öğretimi Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Mustafa URAS                                  : Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hüseyin AŞIK                                   : Temel Eğitim Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Fatih AKA                                         : Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri, Özel Eğitim ve

                                                           Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü

Mesut SOLAK                                  : Orta Öğretim Kurumları Hizmetleri Şube Müdürü

İslam AKTEPE                                  : Mesleki Eğitim Kurumları Hizmetleri Şube Müdürü

 

İL PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ                                                         

 • Proje taslağını hazırlamak,
 • Proje ile ilgili çalışma takvimi hazırlamak,
 • Proje ile ilgili getirilen önerileri incelemek, uygulama kararlarını almak, bölümler arasında faaliyetleri koordine etmek ve çalışmaların gelişimini takip etmek,
 • Değerlendirmeler sonucunda başarıyı ödüllendirme ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
 • Projenin uygulanma aşamalarında reklam, tanıtım ve bilgilendirmeler yapmak.
 • Projenin tüm aşamalarını takip ederek gerekli yazışmaları yapmak,
 • Proje uygulama süreci sonunda yapılan çalışmaları değerlendirmek
 • İdareci ve öğretmenleri proje gereği gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirmelerini teklif etmek,
 • Eğitim - Öğretim istatistiklerini sistem üzerinden takip ederek her ilçenin başarı durumunu değerlendirmek/analiz etmek, başarı oranları düşük olan ilçelerle ilgili tedbirler almak,
 • Balıkesir Üniversitesi ve 17 Eylül Üniversitesi ile işbirliği yaparak personellerin mesleki gelişimini sağlayacak ve eğitim ve öğretimin kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.
 • Protokol ve yazışmalar yaparak yerel yönetimlerin imkânlarından azami seviyede faydalanılmasını sağlamak,
 • Proje hakkında yerel ve ulusal medya aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek.
 • Değerler eğitimi kapsamında değerler temalarını belirleyerek, çalışmaları takip etmek.
 • E.N.G.İ. projesi kapsamında yapılan çalışmaları eğitim öğretim yılı sonunda eğitim şenliği şeklinde kamuoyuna sunmak.

 

İl Proje Yürütme Teknik Komisyonu                                                                             

Fahri ACAR                          Proje Koordinatörü ve Komisyon Başkanı

Ramazan PERİHAN              İl AR-GE birimi

Ragıp DÜLKER                    İl AR-GE birimi

Ayşe Pınar DÜLKER                        İl AR-GE birimi

Tuncay BALYEMEZ                        İl AR-GE birimi

Bekir ÇETE                           İl AR-GE birimi

Ayça DENİZLİ                     İl AR-GE birimi

Sedef SÜRGEN                    İl AR-GE birimi

Ümit YEL                              Bilgi İşlem Birimi

Mehtap Uluç                          Bilgi İşlem Birimi

 

İl Proje Yürütme Teknik Komisyonunun Görevleri                                                     

 • İl yürütme kurulunun kanun ve yönetmeliklere göre vereceği görevleri yerine getirmek.
 • Çalışmanın her aşamasını takip ve rehberlik yaparak sekretarya işlerini yürütmek
 • Hazırlanan programın sahada yürütülmesini takip etmek.
 • İlçeler ile il yürütme kurulu arasındaki koordineyi sağlamak.
 • İlçelerde, okullarda her öğretmene projeyi anlatmak için “BENGİ İlçe Formatör Öğretmenleri” eğitimi sağlar.

Proje İzleme Ve Değerlendirme Kurulu                                                                          

İl Milli Eğitim Müdürü                                  : Şahan ÇÖKER

Maarif Müfettişleri Başkan                           : Emin Bülent BAYRAKTAR

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı                 : Ahmet Cengiz

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı                 : Mustafa URAS  

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı                 : Hüseyin AŞIK

İl Milli Eğitim Şube Müdürü                         : Mustafa GÜLEÇ

İl Milli Eğitim Şube Müdürü                         : İslam AKTEPE

İl Milli Eğitim Şube Müdürü                         : Mesut SOLAK

İl Milli Eğitim Şube Müdürü                         : Yusuf YALÇIN

İl Milli Eğitim Şube Müdürü                         : Fatih AKA

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü               : İbrahim ÇELİK

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü                   : Ramazan KONAKBAY

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü                 : Erkan BİLEN

Balya İlçe Milli Eğitim Müdürü                    : Mustafa UZANÇ

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü              : Osman ÖZKAN

Bigadiç  İlçe Milli Eğitim Müdürü                : Erdal EFE

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü             : Güner BAHADIR

Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü            : Ümit GÖKDEMİR

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü                : Yusuf KOÇ

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü                    : Erbil CAMGÖZ

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü                  : Aytaç AYAZ

Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü                   : İsmail YILMAZ

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü                  : Yusuf SÖBÜOĞLU

İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü                  : Mustafa YÜCEL

Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü                  : Erdal DURMUŞ

Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürü                 : Yüksel DEMİR

Marmara İlçe Milli Eğitim Müdürü               : Osman YAVUZ

Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü             : Levent KAPLAN

Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü                 : İbrahim IŞIK

Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü               : Mehmet GÜNGÖR

Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı         : Yener ÇAYCI

Maarif Müfettişi                                             : Kanuni GÜVEN

Maarif Müfettişi                                             : Kamil DERELİ

Maarif Müfettişi                                             : Hamza ÖZKURT

Maarif Müfettişi                                             : Ahmet KAHVECİOĞLU

Maarif Müfettişi                                             : Hüseyin BİLGE

Maarif Müfettişi                                             :Osman SARIKAYA

Maarif Müfettişi                                             :Seyfettin CEVVAL

Maarif Müfettişi                                             : Hamza AYDIN

 

Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri                                                  

 • Projenin uygulanma aşamasında yapılan çalışmaları denetlemek ve değerlendirmek.
 • Proje sonunda hazırlanan raporları değerlendirmek.

 

Basın ve Medya Kurulu                                                                                                   

Fahri ACAR                                      :Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü

(Proje Koordinatörü)

Yusuf YALÇIN                                 :Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri

 Şube Müdürü

 

Basın ve Medya Kurulunun Görevleri                                                                           

Proje kapsamında gelen verileri kamuoyu ile paylaşmak.

 

 

 

İlçe Proje Yürütme Kurulu                                                                                              

Kaymakam

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri

Okul Öncesi Okul Müdürü

Temel Eğitim Okul Müdürü

Ortaöğretim Okul Müdürü

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Müdürü

Din Öğretimi Okul Müdürü

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

Bilim Sanat Merkezi Müdürü

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü

BENGİ İlçe Formatör Öğretmeni

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Türkçe/Edebiyat Öğretmeni

Rehber Öğretmen

 

İlçe Proje Yürütme Kurulu Görevleri                                                                            

 • İlçe bazında Projenin tüm aşamalarını takip ederek gerekli yazışmaları yapmak,
 • BENGİ İlçe Formatör Öğretmenlerini görevlendirmek,
 • İdareci ve öğretmenleri proje gereği gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirmelerini teklif etmek,
 • Eğitim - Öğretim istatistikleri sistem üzerinden takip ederek her okul/kurumun başarı durumunu değerlendirmek/analiz etmek, başarı oranları düşük okullar ve derslerle ilgili gerekli tedbirleri almak.
 • BENGİ projesi kapsamında yapılan çalışmaları eğitim öğretim yılı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenleyeceği eğitim şenliği etkinliğine ilçe düzeyinde katılmak.

 

Bengi İlçe Formatör Öğretmenlerinin Görevleri                                                            

 • Proje tanıtımı için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
 • Proje uygulama sürecini takip edip rehberlik yapmak.
 • Okul ve kurumlardaki öğretmen ve personele, BENGİ çalışmalarını tanıtmak.

 

Okul / Kurum Yürütme Kurulu                                                                                      

Müdür

Müdür Yardımcısı

Okuldaki Tüm Öğretmenler

Okul Öğrenci Meclis Başkanı

Okul Personeli

 

Okul / Kurum Yürütme Kurulu Görevleri                                                                    

 • Okulun durumunu tespit ederek, ihtiyaçlarını hedeflerini belirlemek,
 • BENGİ sistemine verilerin girilmesini sağlamak
 • Veli, öğrenci ve öğretmenleri çalışma hakkında bilgilendirmek
 • İlçe MEM ve proje izleme değerlendirme kurulu tarafından istenen her türlü bilgi, belge ve raporları zamanında ulaştırmak,
 • Rehber öğretmenlerin projenin yürütülmesi ve yapılacak etkinliklerin tamamında etkin görev almasını sağlamak.
 • Zümre öğretmenler kurullarının aktif şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Aile ziyaretlerini planlamak,

 

Ödüllendirme                                                                                                                     

 • Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından öğrenci başarı grafikleri takip edilerek başarılı olmak için gayret gösteren ve başarısında sıçramalar olan çocuklar ödüllendirilir.
 • TEOG, LYS, YGS’de önemli başarı gösteren ve BENGİ projesini okulunda uygulayan, okul yöneticisi ve öğretmenler, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından ödüllendirilir.
 • Yapılan çalışmalarda ilgili ve çalışmalara katılan velilere “Veli Gurur Mektubu” ya da “Teşekkür Belgesi” verilecek,
 • Okullara ödül olarak kütüphaneye kitap hediyesi ve okula asılacak “BENGİ Teşekkür Belgesi” verilecektir.

 

Yürürlük                                                                                                                            

Bu proje 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 2.dönemini kapsamakta olup her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilerek devam edecektir.

Ekler                                                                                                                                   

 1. BENGİ Çalışma Takvimi
 2. Okul Çalışma Plan Örneği
 3. BENGİ Veli Sözleşmesi Örneği
 4. BENGİ Yazılımı Kullanma Kılavuzu